Atıktan Enerji

DÜNYADA ATIKTAN ENERJİ SEKTÖRÜ

Atıktan Enerji, bugün dünyada "Waste to Energy" (WTE) adı ile bilinen dev bir sektördür. Gelişmiş sanayi ülkelerinde atıktan enerji üretme yoluyla evsel ve endüstriyel atıklarının oluşturduğu çevre kirliliği riskini azaltan ve aynı anda ucuz alternatif enerji kaynağı sağlayan bu sektör hızla büyümektedir. Dünya çapında yılda 130 milyon ton katı atık, ısıl işlem yoluyla atıktan enerji üreten tesislerde elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

Fosil kökenli birincil enerji kaynaklarının dünyamızda giderek tükenmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan enerji darboğazı, fosil kaynakları tüketmeyen "Atıktan Enerji" sektörünü öncelikli hale getirmiştir; çünkü atıklar, özellikle de endüstriyel atıklar ciddi düzeyde kalorifik değer ihtiva etmekte, yani fosil olmayan, dolayısıyla CO2 salınımı açısından çevre dostu yakıt niteliğindedirler.

Günümüzde, dünyada 700 adet faal "atıktan enerji" tesisi bulunmaktadır ama maalesef bu tesislerin sadece gelişmiş sanayi ülkelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Örneğin Batı Avrupa'da 560, Amerika Birleşik Devletleri’nde 80 civarında atıktan enerji üreten tesis bulunmaktadır. Günde 90.000 ton atığı ısıl işlemden geçiren bu tesisler yaklaşık 2.000.000 konutun elektrik veya sıcak su ihtiyacını karşılamaktadır.

Atıkların bu tesislerde işlenmesi kesin kurallara bağlanmıştır. Avrupa Birliği'nin 2000/76/EC Yakma Direktifi (Incineration Directive) tesislerin çalışma koşulları ile ilgili bazı teknoloji normlarını belirlemekte ve özellikle baca emisyon değerleri ile ilgili kesin sınır değerler koymaktadır. Fırın gazlarının minimum 1100 °C'de ve en az 2 saniye yanmasını sağlayan akış kontrolü bunun iyi bir örneğidir. Böylelikle tüm dioxinlerin parçalanması güvence altına alınmış olmaktadır. Baca emisyonundaki dioxin için direktifte belirlenmiş olan sınır değeri metreküp'de 0,1 ng (nanogram), yani 1/ 10.000.000.000 gramdır. Aynı şekilde baca gazındaki kimyasal bileşiklerin, ağır metallerin ve tozların miktarları da bu direktif ile sınırlandırılmıştır.

Bu tesisler ciddi çevre politikaları uygulayan gelişmiş ülkelerde temiz bir çevrenin vazgeçilmez koşulu olarak kabul edilmektedir. Örneğin, yılda 18 milyon ton "atıktan enerji" kapasitesi ile Avrupa’da lider konumunda olan Federal Almanya'nın Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, tüm bacalı sanayi dalları içerisinde baca emisyonu en temiz olan tesislerin atıktan enerji üretenler olduğu belirtilmekte ve çağdaş teknolojiler ile atıkların çevre sağlığı için tehlike yaratmadan bertaraf edildiği, bu konudaki endişelerin günümüzde geçerliliğini kaybettiği ifade edilmektedir. 1990 yılında Almanya'nın tüm evsel atık yakma tesislerinden toksik birim başına 400 gram (g TE) dioksin salınımı gerçekleşmişken, bu değer 2000 yılında 0,5 g TE'ye, yani 800 de 1 düzeyine düşmüştür Detaylı Bilgi.

Dünyada, örneğin Almanya ve Danimarkada yaklaşık 100 yıl önce sadece atık imha etmek için kurulan ve uzun yıllar bu amaçla işletilen bu tesisler,gelişen teknolojiler ve yeni yönetmelikler ile artık çevre dostu, atıkların oluşturduğu çevre risklerini ortadan kaldıran ve aynı zamanda temiz enerji üreten tesisler konumuna gelmişlerdir. Detaylı Bilgi.

Atıktan Enerji teknolojilerine güvenen ileri sanayi ülkeleri, kendi atıklarını bu tesislerde bertaraf etmenin ötesinde atık ithal ederek ekonomilerine katma değer sağlamaktadırlar. Örneğin Almanya, kendi Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre 2007 yılında 6,2 milyon ton atık ithal etmiştir. Detaylı Bilgi.

Hatta Aşağı Saksonya'daki Emlichheim örneğindeki gibi bazı Atıktan Enerji tesisleri, atıklarının büyük kısmını diğer Avrupa ülkelerinden ithal etmek amacıyla kurulmuşlardır.

Çevre sağlığı ve ekolojik denge açısından örnek gösterilen dünyanın birçok kentinde kurulu atıktan enerji tesisleri ile ilgili detaylı bilgiler için bize ulaşabilirsiniz.